Category Archives: รายงานข่าว

ภาพกิจกรรม

เวทีถอดบทเรียน กิจกรรมการให้และช่วยเหลือสังคม โครงการ New Step New Day ก้าวใหม่วันใหม่ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558  โครงการเสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสาเพื่อการพัฒนาองค์กรและสังคมอย่างยั่งยืน  (Happy Heart to Happy Society)  จัดเวทีถอดบทเรียน กิจกรรมการให้และช่วยเหลือสังคม โครงการ New Step New Day ก้าวใหม่วันใหม่  ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา จังหวัดนครปฐม  โดยมูลนิธิหัวใจอาสา ร่วมกับ กองทุนเวลาเพื่อสังคม, กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และคณะครูของศูนย์ฝึกฯ  ถอดบทเรียนกิจกรรมที่ได้ดำเนินงาน  ได้รับเกียรติจาก ดร.อมรศักดิ์  กิจธนานันท์ เป็นวิทยากรกระบวนการ ทำ Workshop กับเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา จำนวนกว่า 100 คน  เพื่อสรุปบทเรียนที่ได้ดำเนินงานตลอดระยะเวลา 7 ครั้ง ที่ผ่านมา  สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ เด็กและเยาวชน ได้แสดงความเห็นว่า หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม ทำให้เป็นคนที่กล้าแสดงออกมากขึ้น ให้อภัยตัวเอง และ ให้อภัยผู้อื่นได้ เปลี่ยนความคิดจากความคิดเก่า ๆ ในสิ่งที่เคยผิดพลาด ชนะตัวเอง มีจิตใจที่เข้มแข็งมากขึ้น ปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้มากขึ้น ได้เรียนรู้ และรู้จักวางแผน  มีเป้าหมายในชีวิต และหลังออกจากศูนย์ฝึกฯ แล้วจะกลับไปเรียนต่อ บางคนก็ต้องการไปประกอบอาชีพ เพื่อหาเลี้ยงครอบครัว บางคนก็ตั้งใจไปบวช และกลับไปอยู่กับครอบครัว จะตั้งใจเรียนให้จบ

image031 image029 image027 image025 image023 image021

 

เวที “พลังคนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการให้”

เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558      โครงการส่งเสริมเครือข่ายจิตอาสาเพื่อการพัฒนาองค์กรและสังคมอย่างยั่งยืน (Happy Heart to Happy Society) โดย มูลนิธิหัวใจอาสา  ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) , ศูนย์คุณธรรม ,  กองทุนเวลาเพื่อสังคม , สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร  และองค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมกัน จัดเวที “พลังคนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการให้”  เพื่อส่งเสริม และสร้างโอกาสเรียนรู้ การช่วยเหลือสังคม ที่คำนึงถึงความยั่งยืน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทเรียน รูปธรรมของการให้และการช่วยเหลือสังคม ที่ทำร่วมกัน รวมถึงกลไกในการทำงานขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมร่วมกัน  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานของ เครือข่าย “องค์กรแห่งการให้” และทิศทางการทำงานร่วมกันในอนาคต สามารถเข้าใจเรื่องการระดมทรัพยากรให้เหมาะสมกับผู้ให้ การออกแบบกิจกรรมช่วยเหลือสังคมให้เหมาะกับตนเองและผู้รับ รวมทั้งการปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อนำแนวคิดไปสู่การปฏิบัติ ก่อให้เกิดพลังที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม คือ พลังแห่งการให้ด้วยหัวใจอาสา 

และ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรขอบคุณอาสาสมัคร โดย ได้รับเกียรติจาก  น.พ.ชาญวิทย์  วสันต์ธนารัตน์   ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร  สสส.  บรรยายพิเศษ  เรื่อง “กลยุทธ์การให้อย่างสร้างสรรค์”และมอบเกียรติบัตรให้อาสาสมัครที่ร่วมดำเนินงานโครงการ New Step New Day ก้าวใหม่วันใหม่  และช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจาก  รศ.นพ.ปัญญา  ไข่มุก   ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 5   บรรยายพิเศษ  เรื่อง  “เทคนิคการดูแลสุขภาพของพลังคนรุ่นใหม่”  มีองค์กรภาคีเครือข่าย และน้อง ๆ จิตอาสา  เข้าร่วมงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จำนวน 108 คน

 

image001 image003 image005 image007 image009 image011 image013 image015 image017 image019 image021

จัดเวทีฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารกลยุทธ์ CSR ตาม Triple Streamline” รุ่นที่ 1

เมื่อวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 โครงการส่งเสริมเครือข่ายจิตอาสาเพื่อการพัฒนาองค์กรและสังคมอย่างยั่งยืน (Happy Heart to Happy Society) โดย มูลนิธิหัวใจอาสา ได้จัดเวทีฝึกอบรม  Happy Heart to Happy Society หลักสูตร “การบริหารกลยุทธ์ CSR  ตาม Triple  Streamline” ณ ห้องมรกต  ชั้น 3  โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพฯที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เกรียงศักดิ์   เจริญวงศักดิ์   วิทยากรกิตติมศักดิ์  สถาบันฯ IFD  Training  and  Consultancy   และ ดร.อมรศักดิ์  กิจธนานันท์   ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการองค์กร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นวิทยากรบรรยาย และจัดกระบวนการเรียนรู้ กลยุทธ์การจัดทำ CSR ที่ยั่งยืน  ที่สามารถส่งผลต่อสังคมในทางที่ดีขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากองค์กรภาคเอกชน และภาครัฐ องค์กรภาคีเครือข่าย จำนวน  67 คน

DSCF4139     DSCF3307   DSCF3327    DSCF3317

DSCF3353    DSCF3329

DSCF3384    DSCF3408

DSCF3333    DSCF3293

DSCF3400    DSCF3392

งานปาฐกถาไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ครั้งที่ 2

งานปาฐกถาไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ครั้งที่ 2 หัวข้อ “ร่วมสร้าง…สังคมน่าอยู่” ณ ลานลิฟท์แก้ว ห้างเซ็นทรัลเวิร์ล ชั้น 1 หากใครสนใจมาร่วมงานเชิญนะครับ วันนี้ (14 ก.ค. 57) เวลา 12.30-15.00 น.

เวทีศึกษาดูงานการออกแบบกิจกรรม “การให้และการช่วยเหลือสังคม” ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร จ.นครปฐม

เวทีศึกษาดูงานการออกแบบกิจกรรม “การให้และการช่วยเหลือสังคม” ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร จ.นครปฐม