Monthly Archives: October 2016

เวทีถอดบทเรียน กิจกรรมการให้และช่วยเหลือสังคม โครงการ New Step New Day ก้าวใหม่วันใหม่ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558  โครงการเสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสาเพื่อการพัฒนาองค์กรและสังคมอย่างยั่งยืน  (Happy Heart to Happy Society)  จัดเวทีถอดบทเรียน กิจกรรมการให้และช่วยเหลือสังคม โครงการ New Step New Day ก้าวใหม่วันใหม่  ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา จังหวัดนครปฐม  โดยมูลนิธิหัวใจอาสา ร่วมกับ กองทุนเวลาเพื่อสังคม, กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และคณะครูของศูนย์ฝึกฯ  ถอดบทเรียนกิจกรรมที่ได้ดำเนินงาน  ได้รับเกียรติจาก ดร.อมรศักดิ์  กิจธนานันท์ เป็นวิทยากรกระบวนการ ทำ Workshop กับเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา จำนวนกว่า 100 คน  เพื่อสรุปบทเรียนที่ได้ดำเนินงานตลอดระยะเวลา 7 ครั้ง ที่ผ่านมา  สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ เด็กและเยาวชน ได้แสดงความเห็นว่า หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม ทำให้เป็นคนที่กล้าแสดงออกมากขึ้น ให้อภัยตัวเอง และ ให้อภัยผู้อื่นได้ เปลี่ยนความคิดจากความคิดเก่า ๆ ในสิ่งที่เคยผิดพลาด ชนะตัวเอง มีจิตใจที่เข้มแข็งมากขึ้น ปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้มากขึ้น ได้เรียนรู้ และรู้จักวางแผน  มีเป้าหมายในชีวิต และหลังออกจากศูนย์ฝึกฯ แล้วจะกลับไปเรียนต่อ บางคนก็ต้องการไปประกอบอาชีพ เพื่อหาเลี้ยงครอบครัว บางคนก็ตั้งใจไปบวช และกลับไปอยู่กับครอบครัว จะตั้งใจเรียนให้จบimage031 Continue reading

เวที “พลังคนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการให้”

เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558      โครงการส่งเสริมเครือข่ายจิตอาสาเพื่อการพัฒนาองค์กรและสังคมอย่างยั่งยืน (Happy Heart to Happy Society) โดย มูลนิธิหัวใจอาสา  ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) , ศูนย์คุณธรรม ,  กองทุนเวลาเพื่อสังคม , สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร  และองค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมกัน จัดเวที “พลังคนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการให้”  เพื่อส่งเสริม และสร้างโอกาสเรียนรู้ การช่วยเหลือสังคม ที่คำนึงถึงความยั่งยืน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทเรียน รูปธรรมของการให้และการช่วยเหลือสังคม ที่ทำร่วมกัน รวมถึงกลไกในการทำงานขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมร่วมกัน  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานของ เครือข่าย “องค์กรแห่งการให้” และทิศทางการทำงานร่วมกันในอนาคต สามารถเข้าใจเรื่องการระดมทรัพยากรให้เหมาะสมกับผู้ให้ การออกแบบกิจกรรมช่วยเหลือสังคมให้เหมาะกับตนเองและผู้รับ รวมทั้งการปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อนำแนวคิดไปสู่การปฏิบัติ ก่อให้เกิดพลังที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม คือ พลังแห่งการให้ด้วยหัวใจอาสา 

และ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรขอบคุณอาสาสมัคร โดย ได้รับเกียรติจาก  น.พ.ชาญวิทย์  วสันต์ธนารัตน์   ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร  สสส.  บรรยายพิเศษ  เรื่อง “กลยุทธ์การให้อย่างสร้างสรรค์”และมอบเกียรติบัตรให้อาสาสมัครที่ร่วมดำเนินงานโครงการ New Step New Day ก้าวใหม่วันใหม่  และช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจาก  รศ.นพ.ปัญญา  ไข่มุก   ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 5   บรรยายพิเศษ  เรื่อง  “เทคนิคการดูแลสุขภาพของพลังคนรุ่นใหม่”  มีองค์กรภาคีเครือข่าย และน้อง ๆ จิตอาสา  เข้าร่วมงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จำนวน 108 คน

image001 Continue reading