เวทีถอดบทเรียน กิจกรรมการให้และช่วยเหลือสังคม โครงการ New Step New Day ก้าวใหม่วันใหม่ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558  โครงการเสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสาเพื่อการพัฒนาองค์กรและสังคมอย่างยั่งยืน  (Happy Heart to Happy Society)  จัดเวทีถอดบทเรียน กิจกรรมการให้และช่วยเหลือสังคม โครงการ New Step New Day ก้าวใหม่วันใหม่  ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา จังหวัดนครปฐม  โดยมูลนิธิหัวใจอาสา ร่วมกับ กองทุนเวลาเพื่อสังคม, กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และคณะครูของศูนย์ฝึกฯ  ถอดบทเรียนกิจกรรมที่ได้ดำเนินงาน  ได้รับเกียรติจาก ดร.อมรศักดิ์  กิจธนานันท์ เป็นวิทยากรกระบวนการ ทำ Workshop กับเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา จำนวนกว่า 100 คน  เพื่อสรุปบทเรียนที่ได้ดำเนินงานตลอดระยะเวลา 7 ครั้ง ที่ผ่านมา  สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ เด็กและเยาวชน ได้แสดงความเห็นว่า หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม ทำให้เป็นคนที่กล้าแสดงออกมากขึ้น ให้อภัยตัวเอง และ ให้อภัยผู้อื่นได้ เปลี่ยนความคิดจากความคิดเก่า ๆ ในสิ่งที่เคยผิดพลาด ชนะตัวเอง มีจิตใจที่เข้มแข็งมากขึ้น ปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้มากขึ้น ได้เรียนรู้ และรู้จักวางแผน  มีเป้าหมายในชีวิต และหลังออกจากศูนย์ฝึกฯ แล้วจะกลับไปเรียนต่อ บางคนก็ต้องการไปประกอบอาชีพ เพื่อหาเลี้ยงครอบครัว บางคนก็ตั้งใจไปบวช และกลับไปอยู่กับครอบครัว จะตั้งใจเรียนให้จบimage031 image029 image027 image025 image023 image021