เวทีศึกษาดูงาน การออกแบบกิจกรรม “การให้และการช่วยเหลือสังคม”

มูลนิธิหัวใจอาสา ร่วมกับ สสส. จัดเวทีศึกษาดูงาน และการออกแบบกิจกรรมการให้และการช่วยเหลือสังคม ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร และบ้านมุทิตา จ.นครปฐม ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนผู้เข้าร่วมเข้าศึกษาดูงานได้พบปะพูดคุยกับเด็กและเยาวชน และระดมความคิด หาแนวทางความร่วมมือ เพื่อการส่งเสริมการให้โอกาสเด็กและเยาวชน ยกระดับการให้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน CSR ในองค์กร ในวันนี้มี 4 องค์กร ที่จะนำไปเสนอต่อผู้บริหารในการดำเนินงานทางด้านการให้ และจะพา พนง. ในองค์กร มาช่วยสร้างความสุข และให้ความรู้กับน้อง ๆ