เวทีเยี่ยมชมและศึกษาดูงานร้านปันกัน (มูลนิธิยุวพัฒน์)

เป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อยกระดับการส่งเสริมการให้เพื่อสังคม

มูลนิธิหัวใจอาสา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมสร้างองค์กรและสังคม ให้มีหัวใจแห่งการให้และการแบ่งปัน ที่เป็นพื้นฐานการรับผิดชอบทางสังคม เพื่อพัฒนาสู่สังคมสุขภาวะ ส่งเสริมให้องค์กรและพนักงาน มี “การให้และการช่วยเหลือกัน” เพื่อให้คนในองค์กรมี “Happy Heart” ร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่ สังคมที่มีสุขภาวะ “Happy Society”

ทางโครงการฯ ได้กำหนดจัดเวทีเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน “ ร้านปันกัน (มูลนิธิยุวพัฒน์) ” ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เชิญองค์กรที่สนใจเข้าร่วมศึกษาดูงาน และร่วมออกแบบกิจกรรม “การให้” และ “การช่วยเหลือสังคม” เน้นการเรียนรู้และปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดการให้ที่สามารถส่งผลต่อสังคมในทางที่ดีขึ้น