ความเป็นมาของ มูลนิธิหัวใจอาสา

logo_huajai_arsa

“เราควรทำให้สังคมไทย เป็นสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน  เป็นสังคมที่มองเห็นความทุกข์และความสุขของคนอื่นร่วมกัน มีความเอื้ออาทร ไม่นิ่งดูดายเมื่อเห็นผู้อื่นเป็นทุกข์  ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน ..”

อ.ไพบูลย์    อ.ไพบูลย์   วัฒนศิริธรรม

มูลนิธิหัวใจอาสา ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 28 เมษายน 2551 โดยประธานคณะก่อตั้งคือนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม  พร้อมกับผู้ร่วมอุดมการณ์   โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือให้คำปรึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมหรือดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเชิงระบบและอย่างเป็นขบวนการในงานพัฒนาสังคม ที่รวมถึงการพัฒนางานอาสาสมัคร การส่งเสริมการทำความดี  การสร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การพัฒนาประชาสังคม และอื่นๆ  โดยมีแผนงานสำคัญ 5 แผนงานหลัก โดยมีการจัดสรรงบประมาณจากรายได้และการบริจาค สนับสนุนเป็นกองทุนแต่ละแผนงาน คือ

 (1) แผนงานส่งเสริมการมีหัวใจอาสาและการแบ่งปันในสังคม มี “กองทุนส่งเสริมการมีหัวใจอาสาและการแบ่งปันในสังคม” รองรับ  มีโครงการสำคัญภายใต้แผนงานได้แก่ โครงการเสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสา เพื่อการพัฒนาองค์กรและสังคมอย่างยั่งยืน  (HAPPY   HEART  TO   HAPPY   SOCIETY)  เน้นการเสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรแห่งการให้เพื่อสังคม ในภาคธุรกิจ โดยมีองค์กรแห่งการให้ที่เข้าร่วมโครงการกว่า 200 องค์กร

(2) แผนงานส่งเสริมสันติวิธีเพื่อสังคม  มี “กองทุนส่งเสริมสันติวิธีเพื่อสังคม”

(3) แผนงานส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข  มี “กองทุนส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข” รองรับ มีโครงการสำคัญภายใต้แผนงาน ได้แก่ โครงการส่งเสริมเครือข่ายชุมชนสร้างสุข ด้วยกระบวนการจัดทำเป้าหมาย ตัวชี้วัดความสุขชุมชน ตามแนวทาง อ.ไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม มีการบริการวิชาการเพื่อการฝึกอบรม เครื่องมือ วิธีการจัดทำแก่ชุมชน และองค์กรภาครัฐและเอกชนที่สนใจ ซึ่งมีชุมชนและตำบลที่เข้าร่วมโครงการ 50 แห่ง ใน 5 จังหวัดของภาคกลาง ตะวันตก  ภาคใต้ และ กทม.

(4) แผนงานส่งเสริมการป้องกันโรคมะเร็งและโรคหัวใจ  มี “กองทุนส่งเสริมการป้องกันโรคมะเร็งและโรคหัวใจ” รองรับ โครงการสำคัญภายใต้แผนงาน ได้แก่ โครงการเดิน-วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา ซึ่งมีการจัดขึ้นทุกปี เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพและสื่อสารการให้ ด้วยหัวใจอาสาในระหว่างการดำเนินกิจกรรม

(5) แผนงานส่งเสริมการเชื่อมประสานภาคีพัฒนาประเทศไทย มี “กองทุนส่งเสริมการเชื่อมประสานภาคีพัฒนาประเทศไทย” รองรับ มีโครงการสำคัญภายใต้แผนงาน ได้แก่  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคประชาสังคม  เพื่อสร้างสรรค์ระบบสังคมที่เอื้อต่อสุขภาวะ  โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม ตามประเด็นงานต่างๆ  15  เครือข่าย

ปัจจุบัน  มีคุณหญิงชฎา   วัฒนศิริธรรม  เป็นประธานกรรมการ

Jada  คุณหญิงชฎา    วัฒนศิริธรรม

และ นายกรรชิต   สุขใจมิตร   เป็นผู้อำนวยการ

kanchit  คุณกรรชิต   สุขใจมิตร

ผู้ประสงค์จะร่วมสมทบทุนดำเนินงานของมูลนิธิ สามารถติดต่อได้ที่ประธาน(คุณหญิงชฎาวัฒนศิริธรรม),  รองประธาน (นายกิตติวัฒน์ อุชุปาละนันท์),  กรรมการเลขานุการและผู้อำนวยการ (นายกรรชิต สุขใจมิตร)  หรือกรรมการเหรัญญิก (น.ส.อุรุชา ชาติกานนท์)   โทรศัพท์   02 – 391 6113, 08-9815 6518, 08-1302 0172  และ 08-1843 2576

สามารถบริจาค โดยโอนเงินเข้าบัญชีของมูลนิธิหัวใจอาสา  ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่  เลขที่ 043 2 67399 0  หรือแจ้งให้มูลนิธิทราบ โดยระบุว่าประสงค์จะสนับสนุนกองทุนใด  หรือจะสนับสนุนมูลนิธิฯเป็นการทั่วไป

มูลนิธิหัวใจอาสา  2044/23  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  โทรศัพท์   02-318-3959    โทรสาร   02-718-1850     www. Vhf.or.th