HAPPY HEART TO HAPPY SOCIETY

แผนงานส่งเสริมการมีหัวใจอาสาและการแบ่งปันในสังคมมี “กองทุนส่งเสริมการมีหัวใจอาสาและการแบ่งปันในสังคมรองรับ มีโครงการสำคัญภายใต้แผนงานได้แก่ โครงการเสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสา เพื่อการพัฒนาองค์กรและสังคม อย่างยั่งยืน (HAPPY HEART TO HAPPY SOCIETY) เน้นการเสริมสร้างความร่วมมือและการพัฒนาศํกยภาพเครือข่าย องค์กรแห่งการให้เพื่อสังคม ในภาคธุรกิจ โดยมีองค์กรแห่งการให้ที่เข้าร่วมโครงการกว่า 200 องค์กร

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทาง สำนักงานกองทุนสนับสนุนเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อต่อยอด และขยายผลให้เกิดวัฒนธรรมการให้ในองค์กร ที่มีการให้และการช่วยเหลือกัน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิดและดำเนินการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

จากงานวิจัยที่เป็นการจัดการความรู้ในการรับมือกับ สาธารณภัยของสถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้พบเห็น “การช่วยเหลือด้วยหัวใจอย่างแท้จริง” ที่ได้ร่วมกันฝ่าฟันภัยพิบัติมาด้วยกัน
โดยทางโครงการจำดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีการจัดการความรู้ที่ได้จากการจัดประชุมในพื้นที่ 5 จังหวัด 12 นิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในปีที่ผ่านมา

ทำให้ได้พบเห็น “การให้” ที่องค์กรให้พนักงาน พนักงานให้องค์กร พนักงานให้พนักงานด้วยกัน องค์ให้นิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ร่วมกันหลายองค์กร ตลอดจนองค์และนิคมอุตสาหกรรมให้ชุมชน ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสัฒนธรรมการให้ อันจะนำไปสู่การมี “Happy Heart” ในองค์กร สร้างให้เกิด Happy Workplace อันจะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างให้เกิดสังคมที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สังคมที่น่าอยู่ ส่งคมที่มีสุขภาวะ หรือ Happy Society