แผนงานส่งเสริมการป้องกันโรคมะเร็งและโรคหัวใจ

เป็นอีกแผนงานหนึ่งของมูลนิธิหัวใจอาสา  ที่จัดให้มีกิจกรรมสำคัญ ภายใต้แผนงาน คือ กิจกรรมเดิน–วิ่ง สังคมสดใส ด้วยหัวใจอาสา เป็นกิจกรรม ที่หลายภาคส่วนได้ร่วมกันจัดงานขึ้นเป็นประจำทุกปี  เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย  ออกกำลังกายเป็นวิถีชีวิต เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง และป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อันได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  อัมพาต  อัมพฤกษ์ และโรคอ้วน  ซึ่งระยะที่ผ่านมา ได้จัดงานมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2554  เป็นต้นมา  นำโดยอาจารย์ไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม ประธานมูลนิธิหัวใจอาสาในขณะนั้น  โดยการสนับสนุนจาก สสส. กลุ่มบริษัทพรีเมียร์  บริษัทอินโฟเนท และบริษัทในเครือไทยพานิชย์

การจัดกิจกรรมทุกปี นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ วัย  ออกกำลังกายเป็นวิถีชีวิต เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแล้ว  ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าและการมีหัวใจอาสา ที่มุ่งสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม และการช่วยเหลือผู้อื่น ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม การให้และการแบ่งปัน ที่เป็นการฝึกฝนการมีหัวใจอาสา  อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่างๆ ช่วยกันระดมของบริจาค  ที่เป็นของที่ตนเองไม่ได้ใช้แล้ว แต่ยังมีคุณค่า สำหรับนำไปจัดกิจกรรมตลาดนัดแบ่งปัน เพื่อแบ่งปันให้กับผู้ที่ต้องการนำไปใช้ประโยชน์  โดยการจำหน่ายในราคาถูก และนำรายได้ทั้งหมดไปทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์  ได้เป็นจำนวนมาก

การจัดงานทุกครั้งที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากหน่วยงาน ต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ และกิจกรรมตลาดนัดแบ่งปันอย่างคึกคัก