แผนงานส่งเสริมการเชื่อมประสานภาคีพัฒนาประเทศไทย

แผนงานส่งเสริมการเชื่อมประสานภาคีพัฒนาประเทศไทย มี “กองทุนส่งเสริมการเชื่อมประสานภาคีพัฒนาประเทศไทย” รองรับ มีโครงการสำคัญภายใต้แผงงาน ได้แก่ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคประชาสังคม เพื่อสร้างสรรค์ระบบที่เอื้อต่อสุขภาวะ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม ตามประเด็นงานต่างๆ 15 เครือข่าย

ความเป็นมา

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมายโครงการ

ภาคียุทธศาสตร์

ระยะเวลาดำเนินการ

แผนงานสำคัญ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

การติดตามและประเมินผล