คณะกรรมการมูลนิธิหัวใจอาสา

kittiwat

นายกิตติวัฒน์ อุชุปาละนันท์

รองประธานกรรมการ

jirika

นางสาวจิริกา นุตาลัย

กรรมการ

wisutnee

นางวิสุทธินี แสงประดับ

กรรมการ

punsa

นายพรรษา ทาเจริษศักดิ์

กรรมการ

kannika

นางกรรณิการ์ บันเทิงจิตร

กรรมการ

IMG_3705

นางสาวอุรุชา ชาติกานนท์

กรรมการและเหรัญญิก

kanchit

นายกรรชิต สุขใจมิตร

กรรมการและเลขานุการ