มูลนิธิหัวใจอาสา ขอเขิญร่วมแบ่งปัน

เพราะเชื่อมั่นว่าการแบ่งปัน สร้างความสุขที่ยิ่งใหญ่
เพราะจิตสำนึกของการให้ ด้วยหัวใจจิตอาสา

โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ สังกัดกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีห้องเรียนทั้งสิ้น 90 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียน 2,936 คน มีพันธกิจที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาทางการใช้เทคโนโลยี แต่เนื่องจากปัจจุบันยังขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมาก จึงอยากเชิญชวน บริษัท ห้างร้านใด ที่มีโครงการ CSR หรือ บุคคลผู้ใจบุญ ได้ช่วยกันบริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้พันธกิจของโรงเรียนสามารถเป็นจริงได้ในอนาคตอันใกล้นี้


มูลนิธิหัวใจอาสา 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02 318 3959 โทรสาร 02 718 1850