มูลนิธิหัวใจอาสา ขอเขิญร่วมแบ่งปัน

เพราะเชื่อมั่นว่าการแบ่งปัน สร้างความสุขที่ยิ่งใหญ่
เพราะจิตสำนึกของการให้ ด้วยหัวใจจิตอาสา

โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขณะนี้ได้มีการก่อสร้างอาคารห้องสมุดซึ่งใกล้แล้วเสร็จแล้ว แต่สิ่งที่ยังขาดอยู่ คือ การทาสีอาคารทั้งภายในและภายนอก และอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องสมุด (ชั้นหนังสือ โต๊ะ เก้าอี้ และหนังสือ) จึงมีความต้องการขอรับการบริจาคดังนี้ 1. สี และอุปกรณ์การทาสีทั้งภายในและภายนอก 2. อาสาสมัครทาสีอาคารห้องสมุดทั้งภายในและภายนอก (ด้านนอกอยากให้มีการวาดภาพพนังอาคารเพื่อให้ภูมิทัศน์สวยงามชวนให้นักเรียนสนใจที่จะเข้าห้องสมุดมากขึ้น) 3. อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ชั้นหนังสือ โต๊ะ เก้าอี้ และหนังสือต่างๆ


มูลนิธิหัวใจอาสา 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02 318 3959 โทรสาร 02 718 1850