มูลนิธิหัวใจอาสา ขอเขิญร่วมแบ่งปัน

เพราะเชื่อมั่นว่าการแบ่งปัน สร้างความสุขที่ยิ่งใหญ่
เพราะจิตสำนึกของการให้ ด้วยหัวใจจิตอาสา

เนื่องจากดิฉันเป็นครู กศน.ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีความประสงค์ที่จะขอความอนุเคราะห์เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้แก่นักศึกษา กศน. ระดับ ประถม, ม. ต้น และ ม. ปลาย ปัจจุบันมีปริมาณนักศึกษาเพิ่มขึ้นทุกๆ ภาคเรียน และขาดแคลนคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่ง ดิฉันได้ทราบข่าวการรับบริจาค จึงขอรบกวนรับเรื่องไว้พิจารณาด้วยค่ะ


มูลนิธิหัวใจอาสา 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02 318 3959 โทรสาร 02 718 1850